ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

Fondul de lichiditati

         La data de 15 decembrie 2012 în cadrul Consiliului Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” (în continuare – Uniunea Centrală),  prin procesul verbal nr. 04 a fost aprobată Politica de constituire, administrare şi utilizare a Fondului de Lichidităţi.

          Scopul constituirii fondului de lichidităţi (în continuare – FL) este asigurarea centralizată a asociaţiilor cu lichidităţi în vederea conformării cu cerinţele privind lichiditatea, stabilite conform Normelor de Prudenţă Financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – NPF), aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 17/8 din 30 aprilie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.381).

            Politica de constituire, administrare şi utilizare a FL este formată din 6 capitole şi două anexe după cum urmează:

-Dispoziţii generale - include în sine sfera de aplicare, determină obiectul de reglementare, scopul şi orientarea de reglementare a politicii de constiuire, administrare şi utilizare a FL;

-Mijloacele financiare ale FL - prevede tipurile, sursa financiară care poate constitui FL, condiţiile de menţinere, calcularea acestora, termenul de contribuire a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut faţă de FL, precum și/sau dreptul de a beneficia de asistență din cadrul FL și de a obţine venituri din investiţiile respective, cu urmărirea  caracteristicelor și condițiilor contractelor de investiții la FL.

-Investirea mijloacelor financiare ale FL – stabileşte condiţiile de investire a mijloacelor financiare al FL, modul de selectare a băncilor comerciale în scopul investirii mijlocelor financiare din FL, termenul de investire al acestuia, analiza evaluării dinamicii  situaţiei de investiţii a mijloacelor financiare propriu zise din FL, în scopul menținerii integrității valorilor bănești acumulative prin selectarea celor mai profitabile și rezonabile investiții.

-Utilizarea FL – stabileşte exigenţele de restituire parţială sau totală a investiţiilor mijloacelor financiare din FL, condiţiile de acordare a împrumuturilor din FL; condiţiile obligatorii de interdicţii la acordarea împrumutului din Fondul de Depuneri de Ecnomii (în continuare - FDE) al participanţilor la FL. Uniunea Centrală va utiliza mijloacele bănești al FL pentru acordarea împrumuturilor, alimentarea conturilor curente, conturilor de depozit la termen sau vedere și procurarea valorilor mobiliare de stat, exclusiv în scopul satisfacerii cerințelor asociațiilor membre.

-Evidenţa contabilă şi raportare – stabileşte obligaţia și aportul Uniunii Centrale în menţinerea evidenţei contabile a tuturor operaţiunilor aferente la FL, calcularea venitului conform formulei contabile stabilite, termenul de informare şi raportare la CNPF, întru  asigurarea  transparenţei depline a constituirii, administrării şi utilizării FL la orice dată.

         În scopul aplicării şi funcţionalității instituţiei FL, Uniunea Centrală în urma convocării Adunării Consiuliului a acesteia, și-a propus aprobarea unei taxe de administrare sub forma unei sume fixe, ultima fiind determinată din prognoza anuală a cheltuielilor aferente administrării operaţionale a FL. La moment taxa de administrare a FL constituie o sumă anuală în mărime de 1200 lei, care este încasată lunar în mărime de 1/12 din suma anuală.

         Asociația Centrală acordă asistență din FL exclusiv în formă de acces la linia de împrumut din FDE, în scopul acoperirii deficitului de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut, astfel asigurînd  buna desfășurare și continuitatea activității membrilor săi.

         Asociaţiile care deţin investiţii în FDE, pot beneficia de împrumut cu o rată a dobînzii în mărime de 18% anual, pe o perioadă ce nu poate depăşi trei luni, cu condiția ca soldul parțial sau total al vărsămintelor rămase după retragerea lichidităților în corespundere cu cuantumul împrumutului, să fie depusă în condiții legale în calitate de gaj, ca garant al rambursării împrumutului, ultimul nedepășind echivalentul a 100% din soldul investiției rămase după retragerea lichidităților din FDE. Este de remarcat faptul că la acordarea împrumutului nu se aplică comisioane, plăţi sau alte sancţiuni aferente acordării, rambursării anticipate şi/sau nerambursării la scadenţă a împrumutului.

        Un alt aspect destul de important al politicii FL este angajamentul faţă de FL, care la rîndul său trebuie să fie reflectat sub aspect juridic, acesta  stabileşte obiectul, subiecţii, conţinutul drepturilor şi obligaţiilor contractuale și are menirea de a asigura aplicabilitatea acestor concepţii menţionate mai sus. În scopul aplicării acestei politici, aceasta la rîndul său conţine două anexe şi anume:

 1. Contractul de investiţii în FL – care stabileţe acele relaţii contractuale ce au ca obiect recepţionarea şi gestionarea mijloacelor băneşti stabilite de Normele de Prudenţă Financiară.

 2. Contractul de împrumut - stabilirea relaţiilor contractuale avînd ca obiect acordarea unei sume de bani sub forma unui împrumut din FDE,  stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, termenul de aplicare, cuantumul dobînzii aferente.

       Implimentarea corectă şi eficientă a politicii crează premise și asigură evoluția continuă, ascendentă și progresivă a ultimei prin eficientizarea și uniformizarea practicilor și constituirea unui sistem complex de reglementare a sectorului de activitate, a interacțiunii și subordonării pentru menținerea ramurei, evitarea riscurilor, creșterea profiturilor și a impactului asociațiilor de împrumut la nivel socio-economic statal.